KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 r. rozpoczynamy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

I. Administrator danych osobowych

Mont BEARINGS SP Sp. z o.o. , z siedzibą w Łódź 91-342 ul. Zbąszyńska 13, jesteśmy Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w formie elektronicznej poprzez adres e-mail: biuro@montbearings.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I

Z uwagi na zmieniające się przepisy przekazujemy wymagane informacje, w tym na temat Pana/Pani praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzane przepisy.

III. Kategorie danych , które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych:
Podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez nas współpracą zawodową: imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, mobile, fax), adres i miejsce pracy, płeć oraz adres e-mail ( art. 14.1.d. RODO)

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, i/lub: nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu, podanych przez Państwa dobrowolnie podczas wcześniejszych kontaktów z Mont BEARINGS Sp. z o.o. osobistych, listownych, telefonicznych czy też drogą elektroniczną poprzez pocztę email, formularze kontaktowe faks, itp., jest CRAFT BEARINGS Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi , ul. Zbąszyńska 13

IV. Cel  przetwarzania danych

  •    umożliwienia kontynuację współpracy pomiędzy CRAFT BEARINGS Sp. z o.o. a Panem/Panią oraz w celu:
  •    przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez Mont BEARINGS Sp. z o.o.
  •    odpowiedzi na pytania,
  •    obsługi procesu reklamacji,
  •    w celu ewentualnego zawarcia umowy: handlowej,
  •    w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i innych zobowiązań.
  •  

V. Okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy Mont BEARINGS Sp. z o.o. a Panią/Panem i wypełnienia przez Mont BEARINGS Sp. z o.o. oraz Panią/Pana wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

VI. Informacja o dobrowolności danych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Mont BEARINGS Sp. z o.o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw/osób/firm trzecich.

VII. Informacja o prawie do cofnięcia zgody 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@montbearings.pl

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Jeśli wiadomość trafiła do Państwa kilkukrotnie, przepraszamy. Zależy nam na dotarciu do jak największej ilości Klientów i Partnerów

 

Mont Bearings Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 13
91-342 Łódź
e-mail: biuro@montbearings.pl

Akceptuję warunki